• จำเป็นหรือไม่?
  ที่ต้องใช้ซอฟแวร์ที่ดีเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ
  บริษัท ทเวนตี้ซิกซ์ โอซีที ซอฟท์ แอกเซส จำกัด ( 26oct soft access co.,ltd.)
  เป็นบริษัทหนึ่งในระดับประเทศที่สามารถพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของธุรกิจคุณ
  โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ทางด้านการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกภาคธุรกิจของไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
  เพื่อเพิ่มผลผลิตได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นผลกำไรทางธุรกิจ

การบริการ ของเรา

บริษัท ทเวนตี้ซิกซ์ โอซีที ซอฟท์ แอกเซส จำกัด (26oct soft access co.,ltd.) เป็นบริษัทที่บริการรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนวินโดส์ , รับทำเว็บไซต์(Web site) ,รับทำ Web Application, Mobile Application, Android, iOS ,ระบบ ERP ,ระบบ MRP ,ระบบการผลิต ,งานด้าน Hardware ,งานด้านไฟฟ้า , iPad Application ,iPhone Application ,Android และโปรแกรมอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านต้องการ ซึ่งพัฒนาโดยใช้ภาษาต่างๆ เช่น JAVA , C++ , C# , C , PHP เป็นต้น


26OCT.BiZ รับงานสร้าง พัฒนา ออกแบบ โปรแกรมทุกประเภท

เพียงแค่คุณมีความต้องการใช้ซอฟแวร์ในธุรกิจที่ชัดเจน ทีมเราสามารถพัฒนา ออกแบบโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ทันสมัย และตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และที่สำคัญราคายุติธรรม สนใจลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร.099 429 4161


ระบบคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และจัดเก็บฐานข้อมูล

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ ซึ่งระบบมีความสามารถต่างๆ ที่รองรับความต้องการของธุรกิจระบบคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โดยมีขีดความสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า, พนักงาน, สินค้า รวมไปถึงการขาย และการสั่งซ้ือสินค้าจากแหล่งผลิตต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Departure Control System : DCS

เป็นโปรแกรมสำหรับ Check in, Boarding, Manifest สำหรับผู้โดยสารสายการบิน และยังมีการใช้งานโปรแกรมด้านอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับการดำเนินงานของสายการบินเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการบินสู่ความปลอดภัย

Crew Resource Management : CRM

เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการนักบิน และลูกเรือ ในการจัดไฟท์บิน(Flight Planning) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลด้านการบิน ประวัติส่วนตัว License ของนักบินและลูกเรือ สำหรับการดำเนินงานของสายการบินเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการบินให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารทรัพยากรณ์อย่างสูงสุด

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Inventory ,Purchasing and Selling

ระบบบริหารงานจัดซื้อออนไลน์ ช่วยพัฒนากระบวนการในการจัดซื้อให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจน เช่น ขั้นตอนอนุมัติเอกสารสั่งซื้อ การกำหนดรูปแบบเอกสารต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน เป็นต้น

ฝ่ายจัดซื้อสามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าได้ ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อและต้นทุนได้ สามารถบันทึกใบขอซื้อและใบสั่งซื้อในขึ้นตอนเดียวกันได้ ช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน และยังมีกระบวนการอนุมัติเอกสารสั่งซื้อทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

การบันทึกในเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ สามารถกำหนดข้อมูลภาษีซื้อและสามารถบันทึกข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีซื้อได้สะดวกมากขึ้น และยังสามารถนำข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายไปเป็นข้อมูลในการออกเอกสารแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ได้

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินได้ โดยสามารถเลือกใบกำกับภาษีซื้อจากผู้ขายได้หลายรายการ สามารถใช้ในการตรวจสอบการชำระเงินและยอดคงค้างได้ ทำให้สามารถควบคุมการจ่ายชำระเงินได้

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Human Resource Management and Payroll

ระบบ HR ไม่ใช่เพียงเป็นระบบที่เอาไว้บริหารงานบุคคล แต่เป็นระบบที่ทำให้เจ้าของกิจการได้รู้จักบุคคลในองค์กรมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงต่างๆในองค์กร จะเป็นการง่ายในการอธิบายให้ผู้ที่จะรับงานต่อได้เข้าใจภาพรวมขององค์กรได้ง่าย รวดเร็ว

ระบบบริหารข้อมูลบุคคล

คุณสามารถจัดการข้อมูลบุคคลากรของคุณได้ด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นนี้ ไมว่าจะเป็นเรื่องของ วันหยุด การขาดสามาสาย ข้อมูลพนักงานทั้งปัจจุบัน และในอดีตถูกรวมไว้ในที่เดียวกัน

ระบบประเมินประสิทธิภาพ

ช่วยให้คุณสร้างระบบสำหรับวัดประสิทธิภาพการทำงาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้กับพันกงานแต่ละแผนก เก็บประวัติการทำงาน บริหารจัดการแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องการสั่งไป training การได้รับใบรับรองต่างๆ ถูกจัดอยู่ในส่วนจัดการนี้แล้ว

พนักงานบริหารจัดการข้อมูลตนเองได้

รองรับการจัดการข้อมูล การขอลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อนได้ด้วยตัวเอง หัวหน้าเพึยงแค่ดำเนินการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ พร้องระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ และหน้ารายงานข้อมูลที่เข้าใจง่าย

เรียกดูข้อมูลรายงานสถิติ

ด้วยระบบรายงานผลสถิติในแง่มุมต่างๆ ที่ฝ่ายบุคคลจะต้องนำเสนอผู้บริหาร ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน วิเคราะห์เหตุการณ์ได้จากข้อมูลที่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง สามารถบันทึกรายงานออกมาเป็นเอกสารประเภทอื่นเช่น Microsoft Office, Adobe PDF

ตรวจสอบความเคลื่อนใหวภายในองค์กรได้ทันที

ด้วยระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ และระบบ online human resource management ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถวางแผนงานได้จากข้อมูล

ระบบจัดการการลากิจ ลาป่วย ลักพักร้อน

ฝ่าย HR สามารถเข้าไปจัดการ ตั้งค่าสิทธิ์ในการได้รับสวัสดิการการลาต่างๆ ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคนได้ตาเงื่อนไข พนักงานสามารถเข้ามาลงชื่อเพื่อขอลางานตามสวัสดิการที่ได้รับ พร้องด้วยระบบสรุปข้อมูลการลาที่ใช้ง่าย

รองรับการขอใช้บริการจากพนักงาน

พนักงานสามารถร้องขอบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการที่จะทราบว่าองค์กรต้องการ บริการเพิ่มเติมแบบใดบ้าง หรือเราเตรียมบริการไว้ให้พนักงานเพียงพอหรือไม่

ระบบเก็บข้อมูลบุคคล ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทราบได้ทันทีว่าบริษัทต้องการ หรือขาดบุคคลากรในส่วนใหนบ้าง ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกนำมาใช้ในการหาพนักงาน ที่ตรงความต้องการ

ระบบจัดการตารางนัดหมายสัมภาษณ์งาน

ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ของระบบการทำงาน การนัดสัมภาษณ์งาน พร้อมตารางนัดหมาย เก็บข้อมูลผู้สมัครไว้เป็นข้อมูลในการนำกลับมาพิจารณา

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุกโปรแกรมที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษา และพัฒนาให้เหมาะสม คุ้มค่าการลงทุน โทรหาเราได้เลย สายด่วน 094 516 2545

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 • มกราคม 2555

 • ธุรกิจด้านการบิน

รายละเอียดโปรเจ็ค

iPaxSys เป็นโปรแกรมสำหรับ Check in, Boarding สำหรับผู้โดยสารสายการบิน และยังมีการใช้งานโปรแกรมด้านอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับการดำเนินงานของสายการบินเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการบินสู่ความปลอดภัย

Live Preview
 • Skills
  • JAVA
  • Javascript
  • Design
  • HTML/CSS
  • Backend

Our software is incredibly especially extremely beautiful and fully responsive.

คุณจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้ซอฟต์แวร์ของเรา ทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง


ทำไมต้อง... ให้เราดูแลซอฟแวร์ธุรกิจคุณ

ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์

เราออกแบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ซอฟแวร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดส์

เราสร้างแอพพลิเคชันระบบปฏิบัติการวินโดส์ระดับมืออาชีพ

HTML5 / CSS3 / JS

เราออกแบบเว็บไซต์เพื่อตอบสนองความต้องการธุรกิจคุณ

iOS/Android

เราสร้างแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีให้บริการตามต้องการ

สนับสนุนการทำงานผ่าน Google

โปรแกรมสามารถทำงานผ่าน Google APIs

สนับสนุนการทำงานผ่าน Facebook

โปรแกรมทำงานผ่าน Facebook API ได้เป็นอย่างดี

การออกแบบ

โปรแกรมของเราออกแบบมาให้ใช้งานง่าย

บริการหลังการขาย

เรามีพนักงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง

คุ้มค่าและอุ่นใจยิ่งกว่า...

ราคาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ
เรามีทีมบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ และการดูแลลูกค้าที่ดี

We're excellent about the programming of aviation business.

ซอฟแวร์ของเราได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของธุรกิจมากมาย

พิเศษสุด!!! กับแพ็คเกจเว็บ ทั้ง 4 แบบ ให้คุณเลือกตามต้องการ

"จ่ายครั้งเดียวจบ ไม่ต้องเสียรายเดือน"
ยินดีให้คำปรึกษา เพื่อเลือกแพ็คเกจให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ติดต่อกับทีมงานของเราที่นี่

ติดต่อเรา 26OCT.BiZ

ท่านต้องการให้ติดต่อกลับทางใด

ความสำคัญ

CAPTCHA code

โปรดเข้ามาสัมผัสการทำงานของเรา

...มาพูดคุยกับเราก่อน

26OCT.BiZ จะผลิตซอฟแวร์ที่ทำให้บริษัทของคุณทำงานได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสามารถมีกำไรจากธุรกิจและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่เริ่มต้นธุรกิจ ทีมงานของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำในการเริ่มใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงซอฟแวร์ที่ติดตั้งในบริษัท อีกทั้งราคาไม่แพง ทำให้บริษัทของคุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และทำกำไรในช่วงแรกอย่างมั่นคง


ออฟฟิศ 26OCT.BiZ

 • ที่อยู่ : 1/165 ประตู 3 เวนิส ดิไอริส ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตสายไหม กรุงเทพฯ , ประเทศไทย.
 • โทรศัพท์ : (099) 429-4161
 • อีเมล์ : customer@26oct.biz

เวลาทำงาน ของเรา

 • จันทร์ - ศุกร์ - 9am to 5pm
 • เสาร์ - 9am to 4pm
 • อาทิตย์ - Closed